FUNPASS rodzinna karta rabatowa Parkmania.pl

Regulamin karty FUNPASS

UWAGA! KARTA RABATOWA FUNPASS NIE JEST JUŻ DOSTĘPNA W SPRZEDAŻY
Dziękujemy za zainteresowanie i zapraszamy do subskrybcji newslettera, by być na bieżąco w temacie polskich i europejskich parków rozrywki!

Jeśli posiadasz ważny Funpass, informacje o obiektach, w których można otrzymać zniżki nadal znajdziesz w Katalogu zniżekRegulamin karty Funpass

Przed dokonaniem zakupu przeczytaj również: Najczęściej Zadawane Pytania oraz Regulamin Sprzedaży.

Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z karty rabatowej Funpass sprzedawanej za pośrednictwem sklepu internetowego, działającego pod adresem https://www.parkmania.pl (zwanego dalej „Sklepem”).

1.   Karta Funpass to imienna karta rabatowa, z unikalnym numerem, bez możliwości przeniesienia na osoby trzecie, uprawniająca jej Posiadacza i trzy (3) dodatkowe osoby do rabatów na wybrane produkty i/lub usługi w obiektach, przedstawionych na stronie „Katalog zniżek”. 

2.   Karta Funpass ważna jest, w zależności od wybranej opcji, 1 rok, 2 lata lub 3 lata od momentu zakupu.

3.   Partner to obiekt akceptujący kartę rabatową Funpass, udzielający rabatu na wybrane produkty i/lub usługi. Lista Partnerów oraz dostępnych rabatów na produkty i/lub usługi w ich obiektach wymienione są na stronie „Katalog zniżek”. Lista Partnerów oraz prezentowane rabaty mogą ulec zmianie. Rabaty dotyczą klientów indywidualnych, nie grup.

4.   Posiadacz karty Funpass to właściciel karty, osoba na którą wystawiona jest imienna karta rabatowa Funpass, uprawniony do rabatów na wybrane produkty i/lub usługi w Obiekcie Partnera, na zasadach opisanych na stronie „Katalog zniżek”. Posiadaczem jednej karty może być jedna (1) osoba. Parkmania.pl nie odpowiada za podanie przez Klienta niepoprawnych danych na kartę. 

5.   Goście posiadacza karty Funpass to maksymalnie trzy (3) osoby, bez limitów co do wieku czy pokrewieństwa, które zaproszone przez Posiadacza karty Funpass są również uprawnione do rabatów na wybrane produkty i/lub usługi w obiekcie Partnera, na zasadach opisanych na stronie „Katalog zniżek”. Goście upoważnieni są do rabatów w tym samym czasie co Posiadacz karty.

6.   Posiadacz zobowiązany jest do zapoznania się z uwagami, ograniczeniami i wskazówkami przedstawionymi w „Katalogu zniżek”, dotyczącymi rabatów na produkty i/lub usługi w obiekcie Partnera.

7.   Ze względu na charakter niektórych obiektów nie jest w nich możliwe uzyskanie rabatu dla 4 osób, o czym informujemy w 'Katalogu zniżek'.

8.   Posiadacz karty i jego Goście nie mogą wymienić niewykorzystanych rabatów na gotówkę.

9.   Zaleca się sprawdzenie przed wizytą w obiekcie Partnera czy dany produkt i/lub usługa jest dostępna w dniu odwiedzin obiektu.

10.   W celu skorzystania z rabatów na produkty i/lub usługi dostępne w obiekcie Partnera, Posiadacz karty jest zobowiązany do każdorazowego okazywania karty Funpass i dodatkowego dokumentu tożsamości. Goście Posiadacza karty Funpass nie mają obowiązku identyfikacji.

11. Rabaty Funpass nie łączą się z innymi promocjami w obiekcie Partnera.

12.   Posiadacz karty i jego Goście zobowiązani są do przestrzegania regulaminu obiektu, w którym się znajdują. Z usług można korzystać w godzinach otwarcia obiektu (jeśli nie występują dodatkowe ograniczenia).

13.   Sklep nie odpowiada za jakość oferty w Obiekcie Partnera.

14.    Sklep nie jest podmiotem udzielającym rabatów, a jedynie podmiotem sprzedającym kartę Funpass, po okazaniu której można uzyskać rabaty na wybrane produkty i/lub usługi w obiektach Partnerów. Wyłączną odpowiedzialność za rabaty na produkty i/lub usługi w obiektach Partnerów ponoszą sami Partnerzy.

15.   Sklep może zawiesić lub zakończyć program Funpass. O takiej decyzji Użytkownicy programu zostaną niezwłocznie poinformowani, przynajmniej na 14 dni przed zawieszeniem lub zakończeniem Programu. Informacja ta może zostać przekazana także na stronie internetowej Sklepu.

16. Z uczestnictwa w programie Funapass Użytkownik może zrezygnować w każdej chwili składając stosowne oświadczenie. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym. Jako potwierdzenie rezygnacji wystarczy pisemne powiadomienie Sklepu przesłane na adres: Parkmania.pl Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa. W przypadku rezygnacji z programu Funpass Klient nie może żądać zwrotu pieniędzy w związku z jej wydaniem, chyba że jest to odstąpienie od umowy w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Karty.

17.   Z ważnych powodów Sklep może wypowiedzieć Użytkownikowi uczestnictwo w Programie Funpass w każdym czasie. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim uznaje się: udostępnienie Karty Funpass osobie nieupoważnionej lub innego rodzaju naruszenie Niniejszego Regulaminu. Wypowiedzenie wymaga formy pisemnej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia Uczestnictwa w Programie Funpass. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od wypowiedzenia w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o wypowiedzeniu, wysyłając pisemne oświadczenie zawierające uzasadnienie na adres: Parkmania.pl Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa.

18.   Informacje o rabatach prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

19.   Zabrania się:

  1. Dokonywania zmian w wyglądzie karty.
  2. Handlu kartami Funpass oraz jakiejkolwiek innej formy dystrybucji kart bez zgody Sklepu.
  3. Korzystania z kart Funpass w celach zarobkowych.
  4. Użytkowania kart poza okresami, na które zostały one zamówione.

20.   Zamawiając kartę Funpass, Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Regulaminem Sprzedaży i bezwarunkowo je akceptuje.

21.   Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą obowiązywać po 14 dniach od daty opublikowania ich na stronie Sklepu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego. W przypadku zmiany Regulaminu, wprowadzone zmiany widoczne będą na stronie internetowej Sklepu przez 14 dni, a  każdy zarejestrowany Klient zostanie poinformowany przez Sklep poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, o zmianach, które nastąpiły w Regulaminie. W przypadku, gdy zarejestrowany Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest on zawiadomić o tym fakcie Sklep w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klienta będącego jednocześnie konsumentem i korzystającym ze Sklepu internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

22.   Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient akceptuje Politykę Prywatności.

23.   Jakiekolwiek informacje i pytania związane z kartą Funpass należy kierować na adres e-mail: sklep@parkmania.pl.

Warszawa, dn. 25.12.2014 r.

Dotychczasowy Regulamin karty Funpass dostępny jest tu.